Wanneer ben ik cum laude geslaagd?

1 Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vwo met toekenning van het judicium cum
   laude indien zijn examen voldoet aan de volgende voorschriften:
   a. ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0, berekend op basis van de eindcijfers voor:
        1°.de rekentoets, de vakken in het gemeenschappelijke deel van het profiel, het eindcijfer
            van je combinatiecijfer en de vakken van het profieldeel, en
        2°.het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld, en
   b. ten minste het eindcijfer 7 voor de rekentoets en alle
       vakken waarin je het centraal examen aflegt.
   
2 Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen havo met toekenning van het judicium cum  
   laude indien zijn examen voldoet aan de volgende voorschriften:
   a. ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0, berekend op basis van de eindcijfers voor:
       1°.De vakken in het gemeenschappelijke deel van het profiel, het eindcijfer van
           je combinatiecijfer en de vakken van het profieldeel, en
       2°.het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld, en
   b. ten minste het eindcijfer 6 of ten minste de kwalificatie «voldoende» voor de rekentoets en alle
       vakken waarin je het centraal examen aflegt.

3  Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vmbo theoretische leerweg of gemengde
    leerweg
met toekenning van het judicium cum laude indien zijn examen voldoet aan de
    volgende voorschriften:
    a. ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0, berekend op basis van de eindcijfers voor:
       1°.De vakken Nederlandse taal, Engelse taal en maatschappijleer, en de vakken
           van het sectordeel, en
        2°.het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld, en
    b. ten minste het eindcijfer 6 of ten minste de kwalificatie «voldoende» voor de rekentoets, het
       sectorwerkstuk, het kunstvak en lichamelijke opvoering heeft behaald.
  
4 Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vmbo basisberoepsgerichte leerweg of
    kaderberoepsgerichte leerweg
met toekenning van het judicium cum laude indien zijn
    examen voldoet aan de volgende voorschriften:
    a. ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0, berekend op basis van:
        1°.de eindcijfers voor de twee algemene vakken uit het sectordeel, en
        2°.twee maal het eindcijfer voor het afdelingsvak, intrasectorale programma of intersectorale
        programma uit het vrije deel, en
    b. ten minste het eindcijfer 6 of ten minste de kwalificatie «voldoende» voor de rekentoets en
        het beroepsgerichte programma.

In alle gevallen gaat het om een 8.0 onafgerond. Wanneer je gemiddeld een 7.99999 of lager staat
ben je dus niet cum laude geslaagd.

Let op! De rekentoets telt niet mee voor lotingsstudies. Cum laude betekent dus niet automatisch dat je in lotingklasse A wordt geplaatst.

Dubbele check? Bekijk hier de regels volgens het DUO