Twintig puntenplan LAKS

Er is een zeer zorgelijke ontwikkeling gaande in het onderwijs.

Meer en meer draait het om slagingspercentages en geld. Leerlingen worden in een keurslijf gestopt en moeten ten koste van alles zo snel mogelijk met een diploma van school gestuurd worden. Slagingspercentages zijn heilig in Nederland. Scholen worden niet beoordeeld op het geven van goed onderwijs, maar allemaal langs dezelfde meetlat gelegd. Scoor je slecht, dan kom je als school niet hoog op de lijstjes en kan je de instroom van leerlingen (en dus €€€) wel vergeten. Slecht presterende leerlingen worden daarom met het grootste gemak van school gestuurd in plaats van te investeren in onderwijs op maat. Dit verschrikkelijke rendementsdenken laat geen enkele ruimte voor individuele aandacht en talentontplooiing. Nederland een innovatieland? Zolang er geen ruimte is voor diversiteit en creativiteit kunnen we die titel wel op onze buik schrijven. Willen wij als Nederland onze concurrentiepositie behouden dan moeten wij ons onderwijs doorontwikkelen naar de moderne tijd.

Weg met het vastgeroeste onderwijssysteem waarin een dubbeltje nooit een kwartje kan worden. Biedt leerlingen kansen en stimuleer ze om hun eigen keuzes te maken. Flexibiliseer het curriculum, probeer niet iedereen door dezelfde mal te duwen. Besteed aandacht aan de unieke talenten van leerlingen en begeleid ze bij het maken van belangrijke keuzes voor hun toekomst. Zorg dat minder presterende leerlingen alle mogelijke ondersteuning krijgen en niet als ‘probleemgevallen’ behandeld worden. Gooi dat vreselijk leenstelsel, waardoor de kansenongelijkheid tussen arm en rijk alleen maar toeneemt, snel de deur uit. En bovenal, betrek leerlingen op een betekenisvolle manier bij de besluitvorming op elke school.

Het LAKS roept de politiek op om scholieren serieus te nemen en het onderwijs eindelijk eens écht te veranderen. Om de politiek in de goede richting te wijzen hebben we het volgende twintig puntenplan opgesteld:

1. De rekentoets moet worden afgeschaft. De rekentoets wordt pas weer ingevoerd als het rekenonderwijs op orde is.
2. Het centraal examen moet compleet op de schop. Alleen de basis moet worden getoetst, zodat de volledige bovenbouw niet in het teken staat van het examen.
3. De basisbeurs voor studenten moet terug komen. Weg met het leenstelsel.
4. Schaduwonderwijs van particuliere bureaus waarbij leerlingen tegen hoge betalingen extra begeleiding en examentraining krijgen, moet verboden worden.
5. Elke school moet een leerlingenraad hebben die intensief bij de besluitvorming betrokken wordt.
6. Op elke school moeten leerlingen worden betrokken bij de evaluatie van docenten.
7. Elke leerling heeft recht om zonder aanvullende eisen door te stromen naar een hoger niveau.
8. Leerlingen krijgen het recht vakken op verschillende niveaus te volgen.
9. Gooi de bekostiging van scholen op de schop zodat niet hoge slagingspercentages, maar kwalitatief goed onderwijs wordt gestimuleerd.
10. De vaste voet in de bekostiging van scholen blijft, en bij het variabele deel worden evaluaties van leerlingen over de school meegewogen.
11. Elke school mag maximaal 12 leerlingen per 1 FTE docent inschrijven.
12. Scholen die kansen stimuleren en zich inzetten voor onderwijs op maat voor elke leerling moeten beloond worden.
13. Pak het rendementsdenken bij de wortel aan: scholen die nog wurgcontracten aan leerlingen geven en leerlingen onterecht uitsluiten van het examen moeten keihard gestraft worden.
14. Thuisonderwijs wordt bij de leerlingen voor wie dat nodig is financieel ondersteund.
15. Brede brugklassen moeten gestimuleerd worden.
16. Het aantal lesuren dat een docent voor de klas staat wordt teruggebracht, zodat zij genoeg tijd hebben lessen voor te bereiden.
17. Ambitieuze leerlingen moeten worden gestimuleerd door te stromen naar een hoger niveau en de gelegenheid moet worden geboden extracurriculaire activiteiten te volgen.
18. De fusietoets blijft, zodat er een ruime keuze van scholen blijft bestaan en de eeuwige drang naar efficiëntie wordt gestopt.
19. Vmbo-leerlingen moeten de mogelijkheid hebben een schakeljaar tussen het vmbo en het mbo te volgen.
20. Er moeten landelijke eisen worden gesteld aan loopbaanoriëntatie en –begeleiding op scholen.